Stichting Fonds Geertekerk

homepagefoto-2-vooraanzicht_geertekerkDe Remonstrantse Gemeente Utrecht is eigenaar en gebruiker van de Geertekerk te Utrecht. Dit is een historisch monument, en mede daardoor is onderhoud veeleisend en kostbaar.
Stichting Fonds Geertekerk is een onafhankelijke stichting en verleent financiële steun aan de Remonstrantse Gemeente voor onderhoud en restauratie van het gebouw en de inventaris. De Stichting beheert hiervoor financiële middelen die worden verkregen door middel van giften, donaties en legaten.

Statuten Stichting Fonds Geertekerk

Doelstellingen

De Stichting Fonds Geertekerk heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het verlenen van financiële ondersteuning bij het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming van het gebouw, de installaties en de inventaris  van de Geertekerk te Utrecht en de daarbij behorende voormalige kosterswoning. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Culturele ANBI

De Stichting Fonds Geertekerk is een Culturele ANBI. Dit betekent dat giften aan het fonds volgens de bestaande fiscale regelingen voor 125% aftrekbaar zijn.

 • Bankrekening: NL 93 INGB 0000 6663 85 t.n.v. Stichting Fonds Geertekerk
 • RSIN: 805268911
 • Kamer van Koophandelnummer: 41177159

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: vacature
 • Secretaris: J.C. Kapteijn
 • Penningmeester: W.F. Edelman
 • Bestuursleden: M. Adema,  J.M.A. van Bree en  J.J.M. Nuchelmans

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan 2023

Het beleid van de stichting valt feitelijk samen met haar doelstelling en is gericht op de ondersteuning van de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) bij de instandhouding van de Geertekerk.

Het verwerven van fondsen vormt derhalve  de kernactiviteit van de stichting en blijft dit ook in 2023. Om deze kernactiviteit verder vorm te geven heeft het bestuur in 2022 de Werkgroep Fondsenwerving ingesteld. Deze werkgroep heeft in het laatste kwartaal van 2022 een aantal fondsen aangeschreven voor bijdragen aan de renovatie van het dak van de Geertekerk. De verwachting is dat dit in de loop van 2023 tot concrete toezeggingen en uitkering van subsidies leidt.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft in het verleden substantieel bijgedragen in de kosten van:

 • restauratie en groot onderhoud van dak, goten en muren;
 • vervanging van het pleisterwerk in de kerk;
 • een algehele restauratie van beide orgels, een Strümphler orgel uit 1803 en een kabinetorgel van Onderhorst uit 1762;
 • het vervangen en moderniseren van de verlichting in de kerkruimte;
 • herstel van het houten gewelf in de kerkruimte.

Restauratie en groot onderhoud van het leiendak heeft de komende jaren prioriteit. Het dak is 70 jaar oud en aan vervanging toe. De afgelopen vijf jaar is hier een start mee gemaakt en zijn zeven dakvlakken vervangen . In 2023 worden, met behulp van subsidie en fondsen, nog eens vier dakvlakken vervangen . Dit is een 1/3 deel van het totale oppervlak. Het streven is in de jaren daarna ook de resterende zeven dakvlakken, 2/3 deel, via fondsenwerving en overheidssubsidies van nieuwe leien te voorzien.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt door de penningmeester de staat van baten en lasten en de balans opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door de kascommissie, en vervolgens door het bestuur beoordeeld en vastgesteld.

De jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder inzien en/of downloaden:

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de ambtelijk secretaris, de heer J.C. Kapteijn. Deze is telefonisch bereikbaar op: 06 – 5133 6323.

Postadres

Stichting Fonds Geertekerk
Geertekerkhof 23
3533 XC Utrecht