Stichting Fonds Geertekerk

homepagefoto-2-vooraanzicht_geertekerkDe Remonstrantse Gemeente Utrecht is eigenaar en gebruiker van de Geertekerk te Utrecht. Dit is een historisch monument, en mede daardoor is onderhoud veeleisend en kostbaar.
Stichting Fonds Geertekerk is een onafhankelijke stichting en verleent financiële steun aan de Remonstrantse Gemeente voor onderhoud en restauratie van het gebouw en de inventaris. De Stichting beheert hiervoor financiële middelen die worden verkregen door middel van giften, donaties en legaten.

Statuten Stichting Fonds Geertekerk

Doelstellingen

De Stichting Fonds Geertekerk heeft ten doel het verwerven van fondsen ten behoeve van het verlenen van financiële ondersteuning bij het onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming van het gebouw, de installaties en de inventaris  van de Geertekerk te Utrecht en de daarbij behorende voormalige kosterswoning. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Culturele ANBI

De Stichting Fonds Geertekerk is een Culturele ANBI. Dit betekent dat giften aan het fonds volgens de bestaande fiscale regelingen voor 125% aftrekbaar zijn.

 • Bankrekening: NL 93 INGB 0000 6663 85 t.n.v. Stichting Fonds Geertekerk
 • RSIN: 805268911
 • Kamer van Koophandelnummer: 41177159

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: vacature
 • Secretaris: J.C. Kapteijn
 • Penningmeester: W.J.F. Schouten
 • Bestuursleden: J.M.A. van Bree, W.F. Edelman en J.J.M. Nuchelmans

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan 2021

Het beleid van de stichting valt feitelijk samen met haar doelstelling en is gericht op de ondersteuning van de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) bij de instandhouding van de Geertekerk.

Concreet houdt dit in dat het bestuur (de kerkenraad) van de RGU projecten op het terrein van het groot onderhoud van de kerk definieert, waarna de stichting  vervolgens fondsen gaat verwerven ten behoeve van de (mede) financiering van de kosten van die projecten.

Met het oog op de fondsenwerving wordt a) geïnventariseerd welke fondsen – gelet op hun doelstelling – mogelijk benaderd kunnen worden voor een bepaald  project, wordt b) een projectplan opgesteld waarin dit wordt uitgewerkt op fondsniveau en wordt c) één of meer fondsen benaderd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De Stichting heeft in het verleden substantieel bijgedragen in de kosten van:

 • restauratie en groot onderhoud van dak, goten en muren;
 • vervanging van het pleisterwerk in de kerk;
 • een algehele restauratie van beide orgels, een Strümphler orgel uit 1803 en een kabinetorgel van Onderhorst uit 1762;
 • het vervangen en moderniseren van de verlichting in de kerkruimte;
 • herstel van het houten gewelf in de kerkruimte

Restauratie en groot onderhoud van het leiendak heeft de komende jaren prioriteit. Het dak is 70 jaar oud en aan vervanging toe.

De afgelopen 5 jaar is hier een start mee gemaakt en zijn er 7 dakvlakken van de in het totaal 18 dakvlakken vervangen. Het streven is de resterende 11 dakvlakken de komende jaren via fondsenwerving en overheidssubsidies van nieuwe leien te voorzien mogelijk in combinatie met verduurzamen / isoleren van het dak.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt door de penningmeester de staat van baten en lasten en de balans opgesteld. Deze wordt gecontroleerd door de kascommissie, en vervolgens door het bestuur beoordeeld en vastgesteld.

De jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder inzien en/of downloaden:

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de ambtelijk secretaris, de heer J.C. Kapteijn. Deze is telefonisch bereikbaar op: 06 – 5133 6323.

Postadres

Stichting Fonds Geertekerk
J.C. Kapteijn
Kanaalweg 115
3533 HJ Utrecht