Stichting Fonds Geertekerk

homepagefoto-2-vooraanzicht_geertekerkDe Remonstrantse Gemeente Utrecht is eigenaar en gebruiker van de Geertekerk te Utrecht. Dit is een historisch monument, en mede daardoor is onderhoud veeleisend en kostbaar.
Stichting Fonds Geertekerk (RSIN: 805268911) is een onafhankelijke stichting en verleent financiële steun aan de Remonstrantse Gemeente voor onderhoud en restauratie van het gebouw en de inventaris. De Stichting beheert hiervoor financiële middelen die worden verkregen door middel van giften, donaties en legaten.

Doelstellingen

1. De Stichting Fonds Geertekerk beoogt steun te verlenen bij:

  • Het onderhoud en de instandhouding van het gebouw, installaties en inventaris van de Geertekerk te Utrecht.
  • De verfraaiing en verbetering van gebouw, installaties en inventaris van deze kerk.
  • Het onderhoud en de verdere instandhouding van de orgels en de piano in deze kerk

2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Culturele ANBI

De Stichting Fonds Geertekerk is een Culturele ANBI. Dit betekent dat giften aan het fonds volgens de bestaande fiscale regelingen voor 125% aftrekbaar zijn.
Bankrekening: NL 93 INGB 0000 6663 85 t.n.v. Stichting Fonds Geertekerk

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: M.H. van Dijk

Secretaris: J.C. Kapteijn

Penningmeester: W.J.F. Schouten

Bestuursleden: J.M.A. van Bree en J.J.M. Nuchelmans

Beleidsplan

Ingaande 2014 wordt het beleid, conform de doelstelling ongewijzigd voortgezet.
Het belangrijkste project is ondersteuning van de Remonstrantse Gemeente bij een nieuw project; een verbouwing en herindeling van het gebouw, die noodzakelijk is gebleken om een gezonde exploitatie van het gebouw mogelijk te maken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Ondersteuning in de kosten van regelmatig onderhoud en restauratie van het monument en de daarin aanwezige orgels en inventaris.

De Stichting heeft in het verleden substantieel bijgedragen in de kosten van:

  • restauratie en groot onderhoud van dak, goten en muren;
  • vervanging van het pleisterwerk in de kerk;
  • een algehele restauratie van beide orgels, een Strümphler orgel uit 1803 en een kabinetorgel van Onderhorst uit 1762;
  • het vervangen en moderniseren van de verlichting in de kerkruimte;
  • herstel van het houten gewelf in de kerkruimte

 

Het immer terugkerende groot onderhoud om het gebouw wind- en waterdicht te houden wordt uitgevoerd volgens door de  Rijksoverheid goed­gekeurde, over meerdere jaren verdeelde groot-onderhoudsplannen.

De uitvoering van deze plannen wordt voor een deel door het Rijk gesubsidieerd. Het niet gesubsidieerde deel betreft echter aanzienlijke bedragen, en moet uit eigen middelen worden betaald.
De Stichting Fonds Geertekerk heeft zich tot taak gesteld de uitvoering van de groot-onderhoudsplannen financieel mogelijk te maken door bij te dragen aan het niet gesubsidieerde deel.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt aan de hand van een accountantsrapport de balans van Baten en Lasten door het bestuur beoordeeld en akkoord bevonden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de voorzitter P. Fournier. Deze is telefonisch bereikbaar op: 0343-491578.

Postadres

Stichting Fonds Geertekerk
M.Sturms-Engelkes
Julianalaan 15
3581 NS Utrecht