Diaconie – voor elkaar

Diaconaat

Diaconaat – maatschappelijke betrokkenheid, omzien naar elkaar – is een belangrijk onderdeel van het kerk-zijn. De Diaconale Commissie probeert hier handen en voeten aan te geven. De Diaconale Commissie is een door de kerkenraad ingestelde commissie die verantwoording is verschuldigd aan de kerkenraad. Eén van de diaconieleden is lid van de kerkenraad.

Samenstelling Diaconale Commissie

 • Peter van Dijk, voorzitter, projecten en individuele hulp
 • Mary Kuiper, secretaris, projecten
 • Gert Kuiper, penningmeester, individuele hulp, projecten
 • Beppie van der Waal, lid vanuit diaconale taakgroep Schoonhoven, duurzaamheid
 • Mirjam Minderman, lid, projecten, Diaconale Geluiden
 • Ingrid Doornbos, lid, projecten
 • Predikant: ds. Lense Lijzen

E-mail: diaconie@geertekerk.nl

De Diaconie – voor elkaar

Waaruit blijkt het remonstrantse karakter van de Diaconie? Uit openheid en nieuwsgierigheid, we hebben de waarheid niet in pacht en gaan graag in gesprek. Kritisch, gericht op ontwikkeling en onafhankelijkheid, nood lenigen waar dat moet. De criteria voor het selecteren van projecten zijn niet van religieuze aard: buitensluiten is niet aan de orde.

Het geheel is meer dan de som der delen – diaconale gezindheid

Samen breng je meer tot stand, ook in het diaconale werk. Het zou mooi zijn als de Diaconale Commissie ieder gemeentelid hierin kan betrekken, ieder naar haar/zijn mogelijkheden, zodat voelbaar wordt: mijn aandeel telt!

Om haar taken ook financieel uit te kunnen voeren collecteert de Diaconale Commissie elke zondag. Op de eerste zondag van de maand en bijzondere zondagen worden collectes voor specifieke projecten aangekondigd en toegelicht. Tijdens de diensten van Woord & Tafel helpen leden van de Diaconale Commissie mee bij het ronddelen van brood en wijn en verzorgt een diaconie lid de voorbeden.

Ook op andere manieren worden gemeenteleden betrokken bij projecten en activiteiten:

 • Verslaglegging en aankondiging van projecten en collectes in de Geertebrief (Diaconale Geluiden);
 • Organiseren van activiteiten voor projecten (zoals het Geerte-café) waarin kennisoverdracht en ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht worden gebracht;
 • Acties zoals de jaarlijkse Arminiaanse Maaltijd in oktober, waarvoor de diaconieleden koken, en waarvan de opbrengst naar het Smulhuis (voor daklozen) gaat;
 • Op de Algemene Leden en Vrienden Vergadering:
  – Voor de najaars-ALV levert de Diaconale Commissie een stuk aan over de plannen voor het komende jaar;
  – In de voorjaars-ALV presenteert de penningmeester de jaarrekening van het voorgaande jaar, nadat deze eerst bij de kerkenraad ter goedkeuring is aangeboden.

Wie krijgen hulp en steun?

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is betrokken zowel bij mensen binnen als buiten de eigen gemeente en neemt ook verantwoordelijkheid voor mensen in de wereld die materiële hulp kunnen gebruiken. Aan personen die in problemen zijn geraakt kan de Diaconie individuele hulp bieden, zowel binnen de Remonstrantse Gemeente als daarbuiten. Meestal als zij daar zelf of via anderen om vragen. De Diaconie ondersteunt ook verschillende maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Individuele hulp

Mensen met een hulpvraag kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Diaconie (diaconie@geertekerk.nl) of met één van de predikanten. Wijkcontactleden en ook de leden van de Geertekerk kunnen de Diaconie benaderen als zij een hulpvraag signaleren (van leden of vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht of van mensen van buiten de RGU). De hulp bestaat uit raad en daad en waar nodig uit beperkte financiële ondersteuning. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld, de leden van de Diaconale Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Projecten in stad, regio en wereld

Sinds 2021 heeft de Diaconie een beleidswijziging doorgevoerd: Een kleiner aantal projecten ontvangt van de Diaconie een financiële ondersteuning. Daarnaast wil de Diaconie – meerdere malen in het jaar en langduriger – specifieke aandacht geven aan twee grotere doelen: het Benin-project van de Meriem Foundation, dat samen met de Omar al Farouq Moskee wordt ondersteund, en projecten voor vluchtelingen. Suggesties voor projecten zijn welkom bij de Diaconie op diaconie@geertekerk.nl.

De diaconie heeft in 2022 de volgende projecten gesteund

Utrecht

 1. AZC Utrecht Oog in Al
 2. AZC Utrecht Oost
 3. Benin – Project met Omar al Farouqmoskee
 4. Diaconaal Fonds Roemenië
 5. Gered Gereedschap
 6. Individuele Hulp – om dit aspect van de Diaconie onder de aandacht te brengen
 7. INLIA
 8. Kamp Zeist
 9. Kiran Namaste
 10. Mantel van Sint Maarten
 11. ST OeKU/Bogdan (steunt supportcentrum van Bogdan Basjtovy in Kyiv)
 12. OikoCredit
 13. OMDUW
 14. Slachtoffers watersnood Pakistan, via Rode Kruis
 15. Pauluskerk Rotterdam
 16. PAX
 17. Russian LGBT Network
 18. Smulhuis (opbrengst Arminiaanse maaltijd)
 19. St Leergeld
 20. St Urgente Noden (SUN)
 21. Straatpastoraat
 22. Taal doet meer
 23. Transcafé LVB
 24. Villa Vrede

Schoonhoven

 1. Amnesty International
 2. Benin – Project met Omar al Farouqmoskee
 3. Domino inloophuis Gouda
 4. Gemeentediaconaat
 5. Gered Gereedschap
 6. St OeKU (Bogdan)
 7. OikoCredit
 8. Slachtoffers watersnood Pakistan, via Rode Kruis
 9. Pauluskerk Rotterdam
 10. PAX/EAPPI
 11. Solidaridad
 12. Voedselbank Voedselbank IJssel en Lek

Al vaststaande collectes voor 2023

Utrecht

 1. AZC
 2. Diaconaal fonds Roemenië
 3. Gered Gereedschap
 4. INLIA
 5. Kamp Zeist
 6. OMDUW
 7. PAX
 8. Schuldhulpmaatje
 9. Slachtoffers aardbevingen Turkije/Syrië, via Giro555
 10. St Leergeld Utrecht
 11. St Urgente Noden (SUN)
 12. STIL Utrecht
 13. Straatpastoraat
 14. Taal doet meer
 15. Villa Vrede
 16. Voedselbank

Schoonhoven

 1. Amnesty International
 2. Budgethulp
 3. Domino Inloophuis Gouda
 4. Gemeentediaconaat
 5. Hospice Gouda
 6. Krimpenerwaard Intercultureel
 7. OikoCredit
 8. Pauluskerk Rotterdam
 9. PAX
 10. Rwanda landbouwprogramma
 11. Solidaridad
 12. Sovata (kleding inzamelen?)
 13. St Leergeld
 14. SuriNed Foundation
 15. Voedselbank (+producten)

Deelname in andere organisaties

De Diaconie werkt samen met een aantal stedelijke en landelijke organisaties: