Diaconie – voor elkaar

Diaconaat

Diaconaat – maatschappelijke betrokkenheid, omzien naar elkaar – is een belangrijk onderdeel van het kerk-zijn. De Diaconale Commissie probeert hier handen en voeten aan te geven. De Diaconale Commissie is een door de kerkenraad ingestelde commissie die verantwoording is verschuldigd aan de kerkenraad. Eén van de diaconieleden is lid van de kerkenraad.

Samenstelling Diaconale Commissie

 • Peter van Dijk, voorzitter, projecten en individuele hulp
 • Mary Kuiper, secretaris, projecten
 • Gert Kuiper, penningmeester, individuele hulp, projecten
 • Beppie van der Waal, lid vanuit diaconale taakgroep Schoonhoven, duurzaamheid
 • Mirjam Minderman, lid, projecten, Diaconale Geluiden
 • Ingrid Doornbos, lid, projecten
 • Predikant: ds. Lense Lijzen

E-mail: diaconie@geertekerk.nl

De Diaconie – voor elkaar

Waaruit blijkt het remonstrantse karakter van de Diaconie? Uit openheid en nieuwsgierigheid, we hebben de waarheid niet in pacht en gaan graag in gesprek. Kritisch, gericht op ontwikkeling en onafhankelijkheid, nood lenigen waar dat moet. De criteria voor het selecteren van projecten zijn niet van religieuze aard: buitensluiten is niet aan de orde.

Het geheel is meer dan de som der delen – diaconale gezindheid

Samen breng je meer tot stand, ook in het diaconale werk. Het zou mooi zijn als de Diaconale Commissie ieder gemeentelid hierin kan betrekken, ieder naar haar/zijn mogelijkheden, zodat voelbaar wordt: mijn aandeel telt!

Om haar taken ook financieel uit te kunnen voeren collecteert de Diaconale Commissie elke zondag. Op de eerste zondag van de maand en bijzondere zondagen worden collectes voor specifieke projecten aangekondigd en toegelicht. Tijdens de diensten van Woord & Tafel helpen leden van de Diaconale Commissie mee bij het ronddelen van brood en wijn en verzorgt een diaconie lid de voorbeden.

Ook op andere manieren worden gemeenteleden betrokken bij projecten en activiteiten:

 • Verslaglegging en aankondiging van projecten en collectes in de Geertebrief (Diaconale Geluiden);
 • Organiseren van activiteiten voor projecten (zoals het Geerte-café) waarin kennisoverdracht en ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht worden gebracht;
 • Acties zoals de jaarlijkse Arminiaanse Maaltijd in oktober, waarvoor de diaconieleden koken, en waarvan de opbrengst naar het Smulhuis (voor daklozen) gaat;
 • Op de Algemene Leden en Vrienden Vergadering:
  – Voor de najaars-ALV levert de Diaconale Commissie een stuk aan over de plannen voor het komende jaar;
  – In de voorjaars-ALV presenteert de penningmeester de jaarrekening van het voorgaande jaar, nadat deze eerst bij de kerkenraad ter goedkeuring is aangeboden.

Wie krijgen hulp en steun?

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is betrokken zowel bij mensen binnen als buiten de eigen gemeente en neemt ook verantwoordelijkheid voor mensen in de wereld die materiële hulp kunnen gebruiken. Aan personen die in problemen zijn geraakt kan de Diaconie individuele hulp bieden, zowel binnen de Remonstrantse Gemeente als daarbuiten. Meestal als zij daar zelf of via anderen om vragen. De Diaconie ondersteunt ook verschillende maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Individuele hulp

Mensen met een hulpvraag kunnen rechtstreeks contact opnemen met de Diaconie (diaconie@geertekerk.nl) of met één van de predikanten. Wijkcontactleden en ook de leden van de Geertekerk kunnen de Diaconie benaderen als zij een hulpvraag signaleren (van leden of vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht of van mensen van buiten de RGU). De hulp bestaat uit raad en daad en waar nodig uit beperkte financiële ondersteuning. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld, de leden van de Diaconale Commissie hebben een geheimhoudingsplicht.

Projecten in stad, regio en wereld

Sinds 2022 is de Diaconale Commissie gestart met drie centrale thema’s voor de diaconale hulp. Ook in 2024 worden – liefst in gelijke mate  – diaconale doelen gesteund die aansluiten bij een of meer van deze drie thema’s:

– Hulp aan vluchtelingen
– Bestrijden van armoede
– Werken aan een duurzame aarde.

Om meer collectedoelen onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen wordt sinds 2023 niet één keer maar twee keer per maand een collecte voor een specifiek project aangekondigd en toegelicht.

De diaconie heeft in 2023 de volgende projecten gesteund

Utrecht

Auntie Rosette – http://www.auntierosette.com/

AZC Oog in Al –  https://www.coa.nl/nl/locatie/utrecht-joseph-haydnlaan

Diaconaal Fonds Roemenië – https://utrecht.remonstranten.nl/wiki/partnerkerk-roemenie-sft-gheorghe/

Dipaliya Women Ass. Ghana – https://www.dipaliya.com/

European Forum of LGBT Chr Groups – https://www.lgbtchristians.eu/

Gered Gereedschap – https://www.geredgereedschap.nl/

Gevangenenzorg Nederland – https://gevangenenzorg.nl/

INLIA – https://www.inlia.nl

Kerk In Actie – Armoede in Nederland – –https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

Kerk In Actie – Lavastida Center Cuba

Kerk In Actie – Noodhulp Gaza en Israël

Kerk In Actie – Vluchtelingen in Soedan

Mantel van Sint Maarten – https://www.mantelvansintmaarten.nl/

OMDUW – https://stichtingomduw.com/

Pannenkoeken bakken in Oekraïne (actie Utrechtse traiteur)

PAX – https://paxvoorvrede.nl/

Schuldhulpmaatje – https://schuldhulpmaatje.nl/

Serve the City Utrecht – http://www.stcutrecht.nl/

Slachtoffers aardbeving Marokko (via Meriem Foundation)

Slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië (Giro 555)

Smulhuis (opbrengst Arminiaanse maaltijd) – https://tussenvoorziening.nl/hulp-nodig/eten/smulhuis/

St COME – https://stichting-come.nl/

St Leergeld – https://leergeldutrecht.nl/

St OeKU (steunt Supportcentrum Bogdan Bashtovy in Kyiv) – https://oeku.wordpress.com/

St Ruimte voor de Buurt (Buurthuis het Trefpunt)

St Urgente Noden (SUN) – https://www.sunnederland.nl/

St Vrienden van Mikondo (onderwijs in Mikondo, DR Congo) – http://www.mikondo.nl/

STIL Utrecht – https://www.stil-utrecht.nl/

Straatpastoraat – https://straatpastoraatutrecht.nl/

Taal doet meer – https://www.taaldoetmeer.nl/

Transcafé LVB (Coming Out Sunday) – https://transvisie.nl/onderling-contact/transcafe-lvb/

Utrecht geeft warmte (via Protestantse Diaconie Utrecht)

Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie – https://uplr.nl/

Villa Vrede – https://villavrede.nl/

Voedselbanken stad en regio – https://voedselbankennederland.nl/

Welkom in Utrecht – https://welkominutrecht.nu/

Schoonhoven

Budgethulp Krimpenerwaard – https://www.budgethulpkrimpenerwaard.nl/

Domino inloophuis Gouda – https://inloophuisdomino.nl/

Gemeente-diaconaat

Gered Gereedschap – https://www.geredgereedschap.nl/

Hospice Gouda – https://www.steunpuntmh.nl/aanbod/hospice/hospice-gouda

Kerk In Actie – Landbouwprogramma Rwanda – https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

Kerk In Actie – Noodhulp

OikoCredit – https://www.oikocredit.nl/

Pauluskerk Rotterdam – https://www.pauluskerkrotterdam.nl/

Slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië (Giro 555)

St Leergeld – https://www.leergeld.nl/

St Ondersteuning Sovata (SOS) – https://stichtingondersteuningsovata.nl/

SuriNed Foundation – https://surinedfoundation.com/

Voedselbank IJssel en Lek – https://www.voedselbankijsselenlek.nl/

 

Al vaststaande collectes voor 2024

Utrecht

Diaconaal Fonds Roemenië

FIXbrigade (Vastenproject)

Geloof & Samenleving

Gevangenenzorg Nederland

INLIA

It’s my child

KlimaatGesprekken (onderdeel Vastenproject)

Land van Ons (onderdeel Vastenproject)

OMDUW

Orchestre Partout

PAX (Vredesweek)

Project Geit aan Albanië (project met de Omar Al Farouq Moskee via de Meriem Foundation)

Repair Café Utrecht (onderdeel Vastenproject)

RiForest (onderdeel Vastenproject)

Schuldhulpmaatje

Serve the City

St Leergeld Utrecht

St MEERGroen (onderdeel Vastenproject)

Stadshospice Utrecht

Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (Saviz)

Straatpastoraat

Taal doet meer

Villa Vrede

Voedselbank

 

Schoonhoven:

Amnesty International

Budgethulp Krimpenerwaard

Domino Inloophuis Gouda

EAPPI (PAX)

Gemeentediaconaat

Gered gereedschap

Hospice Gouda

Krimpenerwaard Intercultureel

Oikocredit

Pauluskerk Rotterdam

Solidaridad

St Leergeld

St Ondersteuning Sovata (SOS)

SuriNed Foundation

Tent of Nations

Voedselbank IJssel en Lek

Deelname in andere organisaties

De Diaconale Commissie werkt samen met een aantal stedelijke en landelijke organisaties:

– Samenwerking met de Omar Al Farouq Moskee
De Omar Al Farouq Moskee is de afgelopen jaren een belangrijke partner geweest in diaconale hulp, onder andere in de actie voor vrouwen in Benin en in de hulpactie na de aardbeving bij Marrakesh.
In 2024 wordt weer een gezamenlijke actie gestart samen met de Meriem Foundation, nauw met de moskee verbonden. Een project in Albanië. Dit land behoort tot de armste landen in Europa. Door in de komende tijd 40 gezinnen elk van 2 geiten te voorzien, krijgen zij dankzij de productie van melk, kaas en wol meer inkomsten en dus perspectief op een beter bestaan.
– Diaconaal Netwerk Utrecht (voorheen Diaconaal Platform Utrecht)
Een laagdrempelig netwerk om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te bemoedigen en samen te werken. “Als Diaconaal Netwerk Utrecht (DNU) willen we christelijke kerkgemeenschappen en diaconale initiatieven in de stad Utrecht aan elkaar verbinden.” https://diaconaalnetwerkutrecht.nl/
OMDUW
Hulp aan dak- en thuislozen. In 1982 bundelden twaalf diaconale instellingen van de Utrechtse kerken in de binnenstad zich in een Werkgroep onder de naam OMDUW: Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep. Sinds 1994 is Omduw een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk van Omduw wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken. https://stichtingomduw.com/
– Geloof & Samenleving
Geloof en Samenleving is de landelijke diaconale tak van de Remonstranten en ondersteunt o.a. remonstrantse gemeenten bij projecten op het terrein van de speerpunten Vluchtelingen, Vrede, Klimaat, Diversiteit en Inclusie en Kinderen en Armoede. https://diaconie.remonstranten.nl/