Regio: West-Betuwe

Foto: Jan Dijkstra

In en rond Geldermalsen vormen een dertigtal Remonstranten de Remonstranten West-Betuwe van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Het is een groep mensen met een sterke onderlinge band en met een grote openheid, naar elkaar en naar de wereld om hen heen. De kerkdiensten zijn vanaf juni 2021 in de Ev. Lutherse kerk (Achterstraat 2-4) in Culemborg.

De Remonstranten West-Betuwe werken samen met de Doopsgezinden in de regio.

Ook mensen van buiten de ‘eigen kring’ zijn van harte welkom!

Alle activiteiten in West-Betuwe

Kerkdiensten

Hier vind je een overzicht van de diensten van dit seizoen en een routebeschrijving naar de kerk vanaf uw eigen vertreklocatie. De diensten beginnen om 10.30 uur.

Nieuwsbrief
De meest actuele informatie rondom de activiteiten in de regio worden per email gedeeld. Als je ook op de hoogte wil zijn/blijven kun je je het beste melden bij Teun van Dorp (zie hieronder).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Remonstranten West-Betuwe, dan kunt u contact opnemen met Teun of Betty:

Teun van Dorp, Duindoornstraat 33A, 4191 KS Geldermalsen
T  0345  549 538   E  teun.vandorp@planet.nl

Betty Koster, E b.f.koster@tele2.nl   T 06 40440025


Geschiedenis


Kring – Gemeente – Werkgroep
In het midden van de vorige eeuw namen enkele Remonstranten in de verstrooiing in Geldermalsen en omgeving het initiatief tot het oprichten van een Remonstrantse kring. De eerste kerkdienst, geleid door ds. Hoenderdaal uit Arnhem, werd gehouden in de koffiekamer van het Nutsgebouw in Geldermalsen op 13 maart 1949. Sindsdien zijn geregeld kerkdiensten gehouden, eerst 12 en vanaf 1952 circa 20 diensten per jaar. In 1953 vond met het beter om van deze min of meer officieuze ‘kring Geldermalsen’ een officiële kring binnen de Remonstrantse Broederschap te maken. Na goedkeuring van een daartoe opgesteld reglement besloot de Commissie tot de Zaken (COZA) in haar vergadering van 13 februari 1954 tot de oprichting van de “Remonstrantse Kring West-Betuwe”. Al vanaf de oprichting van de kring was er een goed contact met de Doopsgezinden in de West-Betuwe.

Oecumene
Vanaf de oprichting zijn regelmatig lezingen, cursussen en bijbel-avonden gehouden. In 1956 ging een enkel kind in Utrecht naar de catechesatie van ds. W. Knoppers. Toen de belangstelling begon toe te nemen, kwam ds. Knoppers daarvoor naar Geldermalsen (vanaf 1963). In deze eerste jaren groeide een goed contact met de predikanten van de Broederschap, vooral met die uit Utrecht. Vanaf ongeveer 1970 gingen zij ook regelmatig voor in interkerkelijke diensten te Geldermalsen. De kleine kring heeft verhoudingsgewijs veel bijgedragen aan “de oecumene”. Vanaf 1974 maakt de Remonstrantse kring “West-Betuwe” dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheid kerkdiensten te houden in de R.K. Sint Suitbertuskerk aan de stationsweg in Geldermalsen. Dit illustreert de band die was gegroeid met het interkerkelijk werk in deze plaats.

Vergrijzingsuitbertus
In de tweede helft van de jaren ’80 verviel het onderscheid tussen gemeenten en kringen; de Betuwse kring werd per 1 januari 1989 een “gemeente”. Deze nieuwe status werd door de kleine groep te zwaar gevonden. De leden werden ouder en gingen zich als groep, mede ook bij gebrek aan kader, steeds kwetsbaarder voelen. Wegens de gemiddelde leeftijd was de aantrekkingskracht op jongeren zeer beperkt. En ook al werden de circa 20 diensten per jaar bezocht door een vaste kern van belangstellenden, voor de toekomst bood dit weinig perspectief. Gesprekken hierover met enkele leden van de COZA hebben geleid tot het besluit om de gemeente West-Betuwe als een werkgroep te brengen onder de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Vleugels
Zo kwam de Kring -, later Gemeente – en nu Remonstranten West-Betuwe, in januari 2000 onder de vleugels van de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU). Mede dankzij de extra aandacht van ds Siebrand, de steun van de andere twee predikanten uit Utrecht en de bereidheid van een vaste groep van gastpredikanten om steeds weer de reis naar de Betuwe te ondernemen, kon het  jaarlijkse programma van kerkdiensten en huisbijeenkomsten worden voortgezet en worden bijgewoond door een vaste groep van leden, vrienden, doopsgezinden en belangstellenden. Het ‘koffie-drinken’ na elke dienst en ook de huisbijeenkomsten dragen sterk bij aan een zeer hechte onderlinge band binnen deze kleine kern.

Kerkgebouw
Begonnen in een koffiekamer van het Nutsgebouw in Geldermalsen, daarna bijna 50 jaar onderdak gevonden in de St. Suitbertus en H. Gregorius in Geldermalsen, kerken wij vanaf juni 2021 in de Ev. Lutherse kerk te Culemborg, waar wij u van harte welkom heten!