Diaconie

Diaconie betekent ‘dienen’. De diaconie van de Geertekerk zet zich in voor de rechten en belangen van minder bedeelden, en verleent waar nodig steun. De diaconie geeft ook informatie over het diaconale werk en de projecten die ze ondersteunt. Lees hier meer over actuele activiteiten.  De diaconie probeert zo goed mogelijk noden en sociaal maatschappelijke problemen te signaleren en waar mogelijk bij te dragen aan oplossingen daarvoor.

Wie krijgen hulp en steun?

handen1De Remonstrantse Gemeente Utrecht is betrokken zowel bij mensen binnen als buiten de eigen gemeente en neemt ook verantwoordelijkheid voor mensen in de wereld die materiële hulp kunnen gebruiken. De diaconie voert deze taken uit.
Aan personen die in problemen zijn geraakt kan de diaconie individuele hulp bieden, zowel binnen de Remonstrantse gemeente als daarbuiten. Meestal als zij daar zelf of via anderen om vragen.
De diaconie ondersteunt ook verschillende maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om deze taken uit te voeren collecteert de diaconie elke zondag voor algemene hulp en de eerste en de derde zondag van de maand voor specifieke projecten.

Individuele hulp

Mensen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de diaconie (diaconie@geertekerk.nl) of de predikanten. Wijkcontactleden en ook de leden van de Geertekerk kunnen de diaconie benaderen als zij een hulpvraag signaleren (dat kunnen leden of vrienden van de RGU zijn, maar ook mensen van buiten de RGU).
De hulp bestaat uit raad en daad en waar nodig uit beperkte financiële ondersteuning.
Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld, de leden van de diaconie hebben een geheimhoudingsplicht.

Projecten in stad, regio en wereld

De diaconie ondersteunt een aantal projecten in stad en regio en verschillende internationale projecten. Het streven is om projecten voor een termijn van drie tot vijf jaar te ondersteunen.

Bij de keuze van projecten zoekt de diaconie aansluiting bij de categorieën die Geloof & Samenleving van de Landelijke Remonstranten hanteert: binnenlands diaconaat, duurzame ontwikkeling, vrede en Europese contacten. De diaconie van de RGU voegt daar zelf aan toe: individuele hulp en mondiale projecten.

Uitgangspunten om voor ondersteuning in aanmerking te komen:

Evenwichtige verdeling tussen individuele hulp, regionale, landelijke en mondiale projecten. Organisaties moeten rechtspersoon zijn en doen aan jaarlijkse schriftelijke verslaglegging.

Enkele van de huidige projecten die gesteund worden:
St. Thuis Sterven, Exodus, Kinderen in de Knel (KIA), Solidaridad, Stichting Nour, Amnesty International.

Suggesties voor projecten zijn welkom bij de diaconie.

Deelname in andere organisaties

De diaconie neemt deel in/heeft banden met een aantal organisaties:

  • OMDUW (Oecumenisch Diaconale Utrechtse Werkgroep, sinds 1982): hulp aan dak- en thuislozen
  • Diaconaal Platform van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
  • Raad van Kerken Zeist, werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk; bloemen voor detentiecentrum

Giften

U kunt in de kerkdiensten via de collectes bijdragen aan het werk van de diaconie, maar ook door geld over te maken op rekening NL 87 INGB 0000 119801 t.n.v. Penningmeester Diaconale Commissie RGU te Utrecht. U kunt daarbij vermelden of het steun is voor een specifiek project, gerichte individuele hulp of algemeen voor het werk van de diaconie.