Individuele gesprekken & begeleiding

luisterenEen predikant is iemand die preekt, op bezoek gaat bij zieken en stervenden, doopt, trouwt en begraaft. Dat is het vertrouwde beeld. Maar predikanten doen meer. Ze zijn ook beschikbaar als gesprekspartner en vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld wanneer iemand voor moeilijke keuzen staat in relatie, gezin of werk, of steun zoekt bij zingevingsvragen.

Wanneer u meer wilt weten over de situaties en problemen waarbij een predikant deskundige hulp kan bieden, kunt u hier verder lezen.

Zielzorger

Naast hun rol in kerkelijke bijeenkomsten en rituelen hebben predikanten ook de functie van pastor. In de christelijke traditie is dat woord synoniem met ‘zielzorger’. Als predikanten van de Geertekerk nemen we de vrijheid om het te vertalen als: iemand die – vooral aan de hand van gesprekken – hulp en begeleiding biedt aan mensen met vragen over richting, zin en betekenis. Vragen als: wat is de betekenis van de gebeurtenissen in mijn leven? Hoe kan ik er zin in ontdekken? Welke lijn zit er in mijn levensverhaal? Hoe is God erin aanwezig? Welke keuzes maak ik in morele dilemma’s rond bijvoorbeeld euthanasie?

Bij cruciale gebeurtenissen

Dergelijke vragen zullen vaak opdoemen bij cruciale gebeurtenissen in het leven. Bij positieve wendingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind, maar vooral ook bij problemen en omstandigheden die moeilijk te verwerken zijn. Ernstige ziekte, een dementerende partner, langdurige eenzaamheid, gevoelens van uitzichtloosheid. Of acute crisissituaties, die de persoonlijke leefwereld op zijn kop zetten en alle verwachtingen in duigen doen vallen. Het plotselinge verlies van een dierbare bijvoorbeeld.

Maar ook een verandering van werkkring, kerk of levensstijl of twijfel rond de geloofsopvoeding van kinderen kan aanleiding zijn voor een gedachtewisseling.

Gesprekken en rituelen

Wie dat wil, kan zich in zulke gevallen tot een pastor wenden, om samen een begaanbare weg te zoeken. De pastorale ondersteuning en begeleiding zal meestal de vorm krijgen van een of meerdere gesprekken. Eventueel kunnen die worden aangevuld met rituelen waaraan mensen door de eeuwen heen kracht hebben ontleend, zoals bidden en zegenen.

Geestelijke begeleiding

Een ander, aangrenzend gebied dat valt onder de competentie van de pastor is de ‘geestelijke begeleiding’. Daarbij gaat het om iemands persoonlijke religieuze ontwikkeling. De ontwikkeling is weliswaar ingebed in de levensgebeurtenissen, maar kan soms specifieke aandacht nodig hebben. Te denken valt aan vragen en problemen als: ik heb een bijzondere religieuze ervaring doorgemaakt, wat moet ik ermee? En: ik loop vast in mijn relatie met God – hoe kom ik hier verder in? Of: wat is bidden nu eigenlijk? Hoe geef ik vorm aan de omgang met het Mysterie op een manier die bij mij past. Ook op dit terrein vindt u in de pastor een ervaren en deskundige partner.

Luisteren

Gesprekken met een pastor kenmerken zich door het ontbreken van een vooropgezet doel.Bij de meeste andere hulpverleners ‘moeten’ cliënten iets: een diagnose laten stellen, pillen slikken, lichaamsoefeningen doen, positief leren denken. Als pastorale gesprekspartners hebben we geen plan en geen – al dan niet verborgen – agenda. Onze voornaamste competentie ligt in het vermogen tot luisteren. Zonder belangen en waardeoordelen, zodat iemand zich helemaal kan laten zien zoals hij of zij op een bepaald moment is.

Respect

Wel ligt het voor de hand dat we bijzondere aandacht hebben voor gesprekselementen die te maken hebben met levensrichting, zingeving en religieuze ontwikkeling. Respect voor de ander is altijd het uitgangspunt en juist daarom bieden we soms ook tegenspel. Uiteindelijk gaat het er om iemand de kans te geven dichter bij zichzelf te komen en dichter bij God. Zodat hij of zij beter in staat is tot het maken van eigen, authentieke keuzen – of zich bijgestaan weet in situaties die zulke keuzen onmogelijk maken.

Grenzen

Het pastorale werkterrein kent ook zijn grenzen. Wie te maken heeft met praktische problemen, zoals geldnood, een slechte woonsituatie, of psychiatrische problematiek, zal door de pastor worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instantie.

Voor wie en hoe?

In beginsel kan iedereen contact opnemen met een van de Geertekerk pastores voor een gesprek. Leden en vrienden van de Geertekerk, belangstellenden die wat aan de gemeente komen ‘snuffelen’, en ook bezoekers die om andere redenen in de Geertekerk zijn beland.

Kosten

Aan het eerste gesprek met een pastor zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor eventuele vervolggesprekken. Voor hen die geen lid of vriend zijn van onze gemeente wordt voor zulke vervolggesprekken in gezamenlijk overleg een tarief vastgesteld.

Contact

Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek met een van de predikanten van de RGU, kunt u contact opnemen het kerkelijk bureau via T 030 2340198 of E rgu@geertekerk.nl of met een van de predikanten. Ook wanneer u niet aangesloten bent bij de RGU kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken.