Financieel beheer

telraam-anssnikoskinen

De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) drijft in financiële zin in hoge mate op de jaarlijkse financiële bijdragen van haar leden en vrienden. Van hen wordt verwacht dat zij naar draagkracht bijdragen, maar zij bepalen zelf hoe zij daar invulling aan geven. Ter oriëntatie hebben wij een richtlijn. Indien het door gebrek aan draagkracht niet mogelijk is om een bijdrage te geven of alleen een zeer kleine wordt u daar niet op aangekeken. Voor nieuwe leden en vrienden is het uitgangspunt dat zij op factuur € 90 bijdragen voor het eerste jaar dat zij aan de gemeente verbonden zijn. Dat eerste jaar loopt van na Pinksteren tot het einde van het volgende jaar.

Ook de instandhouding en vernieuwing van het gebouw, de Geertekerk, dat eigendom is van de RGU, komt voor rekening van de RGU. Door verhuur van het kerkgebouw aan Heirloom ten behoeve van de commerciële exploitatie van het kerkgebouw in de vorm van concerten, congressen, recepties en dergelijke wordt een belangrijk deel van deze kosten gedekt. Daarnaast verzamelt de Stichting Fonds Geertekerk, die de status heeft van culturele ANBI, fondsen in voor de instandhouding en de vernieuwing.

Voor de kerkdiensten in West-Betuwe wordt de evangelisch-lutherse kerk in Culemborg gehuurd.

Jaarrekening Remonstrantse Gemeente Utrecht

Fiscale aftrekbaarheid

De Remonstrantse Gemeente Utrecht heeft als onderdeel van de Remonstrantse Broederschap de status van ANBI. Giften bestemd voor de RGU zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Voor de jaarlijkse bijdragen en incidentele giften waaronder legaten en erfstellingen, inclusief giften aan de diaconie, geldt dat deze voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn met inachtneming van het forfait van 1% van het inkomen. De jaarlijkse bijdrage aan de RGU wordt door nogal wat leden en vrienden daarom gedaan op basis van een zogenaamde Overeenkomst voor een periodieke gift. Daardoor is de bijdrage volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij zo’n overeenkomst legt de schenker zich vast om voor tenminste vijf jaar jaarlijks een vast bedrag aan de ontvanger te geven. Voor zo’n schenkingsovereenkomst kunt u zich wenden tot de penningmeester (penningmeester@geertekerk.nl).

IBAN nummers RGU – informatie

  • Financiële bijdragen voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht: NL36 TRIO 0379 5217 84
  • Overige betalingen voor de RGU: NL 17 RABO 0139 2771 02
  • Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Utrecht: NL69 TRIO 0379 7018 04

Meer informatie over het bovenstaande kunt u krijgen via:

Stichting Fonds Geertekerk

Het onderhoud van een historisch gebouw zoals de Geertekerk brengt hoge kosten met zich mee. Het meerjarige onderhoudsplan wordt voor 50% gefinancierd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, voor 25% door de Gemeente Utrecht, en voor 25% door de in 1957 opgerichte Stichting Fonds Geertekerk. Bijdragen aan dit fonds zijn zeer welkom en zijn vrijgesteld van belastingheffing.