Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

1. Algemene gegevens

  • Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Utrecht
  • Telefoonnummer (facultatief): 030-2340198
  • RSIN/Fiscaal nummer: 002609976
  • Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75763168
  • Websiteadres: utrecht.remonstranten.nl
  • Email: rgu@geertekerk.nl
  • Adres: Geertekerkhof 23
  • Postcode: 3511 XC
  • Plaats: Utrecht

De Remonstrantse Gemeente Utrecht, RGU,  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Utrecht.

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Daarnaast maken de drie predikanten deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de gemeente op basis van een jaarlijks op voorstel van de kerkenraad door de ledenvergadering vastgestelde begroting. Jaarlijks legt de kerkenraad aan de ledenvergadering verantwoording af. Door goedkeuring te geven aan het gevoerde beleid wordt door de ledenvergadering decharge verleend aan de kerkenraad.

3. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

4. Beleidsplan

Onder de link vindt u het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap ‘beleidsvisie 2020-2030‘. Het beleidskader van de Remonstrantse Gemeente Utrecht voor de periode 2020-2024 kunt u hier downloaden.

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag Activiteiten en Financieel beleid

Zowel de jaareindeverwachting 2023 en begroting 2024 als het jaarverslag en definitieve jaarrekening 2023 zijn in een apart document opgenomen.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikanten, en ziet toe dat de predikanten zich op behoorlijke wijze van hun taak kwijten, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Toelichting bij financieel beleid

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De mensen die zich formeel hebben verbonden met de RGU (leden en vrienden) zijn gehouden financieel bij te dragen aan de gemeente. In de bepaling van de hoogte van de bijdrage is iedereen vrij, maar het uitgangspunt is, dat het bijdragen naar draagkracht gebeurt. De gemeente heeft daarvoor een richtlijn vastgesteld.
De RGU heeft daarnaast inkomsten uit de verhuur van het kerkgebouw en ontvangt voor het onderhoud van het monumentale kerkgebouw en bepaalde kerkelijke activiteiten soms een subsidie.
De RGU bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen en effecten. De opbrengsten daarvan worden aangewend voor het werk van de gemeente.

De inkomsten van de RGU worden voor een groot deel besteed in de vorm van salarissen van de predikanten aan pastoraal werk, kerkdiensten, gespreksgroepen en cursussen. Daarnaast worden de inkomsten besteed aan het salaris van een cantor/organist, kerkelijke activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw. Voor een klein deel zijn de inkomsten nodig ter dekking van de lasten van het bestuurlijk en administratieve beheer.