8 december 1015

8

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: De Annunciatie (aankondiging), Bartolomé Esteban Murillo, 1660 – 1680. Een andere versie die hij ook maakte staat op de website van het Rijksmuseum. Zoek de verschillen!

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Een prachtige uitvoering van Bach BWV 659’Nun komm der Heiden Heiland’ , door organist Hans Fagius:

http://www.youtube.com/watch?v=lViHqZ8IHnE

Bijdrage van Floor Geluk


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Lezing
Lucas 1:26-38

In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden
naar een stad in Galilea, Nazaret,
tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette,
uit het huis van David;
de naam van die maagd was Maria.
De engel trad bij haar binnen en sprak:
“Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen.”
Zij schrok van dat woord
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen.
Maar de engel zei tot haar:
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.
Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen
en gij moet Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken
en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob
en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.”
Maria echter sprak tot de engel:
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?”
Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
“De heilige Geest zal over u komen
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen;
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht
heilig genoemd worden, Zoon van God.
Weet dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante,
in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette,
is zij nu in haar zesde maand;
want voor God is niets onmogelijk.”
Nu zei Maria:
“Zie ze dienstmaagd des Heren;
mij geschiede naar uw woord.”
En de engel ging van haar heen.

Gerelateerd