6 december 1015

6

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.Ik heb zoiets als een licht lief, zoiets als een stemgeluid, zoiets als een geur, zoiets als een spijs en zoiets als een omhelzing,
wanneer ik mijn God liefheb die licht is en stemgeluid en geur en spijs
en omhelzing van mijn innelijke mens.

Aurelius Augustinus 354-430, bijdrage van Alleke WieringaDe steppe zal bloeien, tekst Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

6dec

Lucas 5:17-26
Toen Jezus op zekere dag onderricht gaf,
zaten er ook Farizeeën en wetgeleerden bij
die gekomen waren uit alle plaatsen van Galilea en Judea
en uit Jeruzalem.
En de kracht des Heren deed Hem genezingen verrichten.
Op dat ogenblik kwamen er enige mannen aan
die op een bed een verlamde met zich meedroegen.
Zij trachtten hem binnen te brengen en voor Jezus neer te leggen.
Maar omdat ze vanwege de menigte geen weg vonden
waarlangs ze hem konden binnenbrengen,
gingen ze het dak op
en lieten hem met bed en al
door de opening in het tegeldak midden tussen het volk zakken,
voor de voeten van Jezus.
Toen Jezus hun geloof zag zei Hij:
“Vriend, uw zonden zijn u vergeven.”
Maar de schriftgeleerden en Farizeeën vroegen zich af:
“Wat is dat voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt?
Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?”
Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen:
“Wat redeneert gij toch bij uzelf?
Wat is gemakkelijker:
te zeggen: uw zonden zijn u vergeven;
of te zeggen: sta op en loop?
Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme: –
Ik zeg u, sta op,
neem uw bed mee en ga naar huis.”
Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op,
nam het bed waarop hij gelegen had mee
en ging naar huis terwijl hij God verheerlijkte.
Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God.
Vol ontzag zeiden zij:
“Wij zijn vandaag getuige geweest van ongehoorde dingen.”

Gerelateerd