5 december 1015

5

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: de adventsster van de Geertekerk. Bijdrage van Liesbeth Orthel


Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


kerststol.JPG-for-web-normal
Klik hier voor een heerlijk Kerststolrecept.

5dec
Over Engelen

Men heeft jullie
de witte gewaden afgenomen,
de vleugels,
en zelfs het bestaan.
Ik echter geloof jullie, boden.
terwijl de wereld
op haar linkerzijde ligt,
gehuld in een zwaar geweven stof,
bestikt met sterren en dieren,
wandelen jullie rond
en behartigen scheuren en naden.
Het is maar kort,
dat jullie hier verwijlen,
in de vroegte misschien,
als de hemel helder is;
In de melodie
die een vogel nazingt;
Of in de geurende appels
in de avond,
wanneer licht de tuinen betovert.
Er gaat een gerucht,
iemand heeft jullie verzonnen.
Maar mij overtuigt dat niet.
Ook zichzelf hebben de mensen
verzonnen.
De stem –
omdat die ongetwijfeld
aan de stralende wezens behoort,
die licht zijn,
gevleugeld (waarom ook niet?)
en met bliksem omgord.
Ik vernam deze stem,
menigmaal in de droom,
en wat nog vreemder is,
ik verstond ongeveer
haar gebiedende roep
in bovenaardse taal:
Spoedig is het dag,
nog één,
doe wat je kan.

Czeslaw Milosz, vertaling Wim Leenman, uit: Schrijverscontact Voorjaar 2007?


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 3: 1-12

In die tijd trad Johannes de Doper op
en predikte in de woestijn van Judea:
“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”
Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,
toen hij zei:
Een stem van iemand die roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar
en een leren gordel om zijn lenden.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek
naar hem uit
en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen
om gedoopt te worden,
sprak hij tot hen:
“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,
dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?
“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,
en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:
Wij hebben Abraham tot vader!
“Waarachtig, ik zeg u,
dat God de macht bezit
voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.
Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.
Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.
“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,
en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand
en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;
zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

Gerelateerd